Esmenes 22 i 25 aprovades a l'AGO del 17/04

Esmenes presentades i aprovades
a l’AGO del 17 d’abril de 2016

VOTACIÓ 22 -BLOC 4

TEMA: ELIMINACIÓ DEL CONCEPTE D'EQUIP EN LES ELECCIONS AL SN

TEXT ACTUAL RRI CAPÍTOL VIII - PROCEDIMENT ELECTORAL PER ESCOLLIR EL SECRETARIAT NACIONAL; SECCIÓ 2A - DELS ELECTORS I ELS ELEGIBLES; ARTICLE 8.3, PARÀGRAF 2: 

2. Els candidats que es postulin per al Secretariat Nacional, també podran fer-ho indicant la voluntat de formar un equip amb altres candidats. No obstant això, l’elecció serà sempre oberta i individualitzada per candidats, i no s’admetran llistes tancades que s’hagin de votar en bloc.

CAPÍTOL VIII - PROCEDIMENT ELECTORAL PER ESCOLLIR EL SECRETARIAT NACIONAL; SECCIÓ 6A - DE LA PUBLICITAT DE LES CANDIDATURES; ARTICLE 8.8, PARÀGRAF 2: 

2. En la fitxa tècnica cada candidat podrà introduir, en l'espai que es determini, una fotografia i un text amb les motivacions i mèrits que considera que l'avalen. Si s'integra en un equip ho haurà de fer constar juntament amb el nom complet de la resta de membres de l'equip i el programa comú que es comprometen a dur a terme. 

RRI; CAPÍTOL VIII - PROCEDIMENT ELECTORAL PER ESCOLLIR EL SECRETARIAT NACIONAL; SECCIÓ 6A - DE LA PUBLICITAT DE LES CANDIDATURES; ARTICLE 8.8, PARÀGRAF 3: 

3. Des de Secretaria s'enviarà un correu electrònic a tots els membres comunicant, com a mínim, el nom de tots els candidats, la seva pertinença o no a un equip i l'enllaç per accedir a les candidatures. Cap altra publicitat ni campanya no estarà permesa, i podrà ser exclòs el candidat i/o els membres de l'equip que ho incompleixin, si a criteri de la Junta Electoral aquest incompliment fos de rellevància significativa.

TEXT PROPOSAT

RRI; CAPÍTOL VIII - PROCEDIMENT ELECTORAL PER ESCOLLIR EL SECRETARIAT NACIONAL; SECCIÓ 2A - DELS ELECTORS I ELS ELEGIBLES; ARTICLE 8.3, PARÀGRAF 2: 

2. L’elecció serà sempre oberta i individualitzada per candidats, i no s’admetran llistes tancades que s’hagin de votar en bloc ni noms d’equips o altres indicadors de grup.  

CAPÍTOL VIII - PROCEDIMENT ELECTORAL PER ESCOLLIR EL SECRETARIAT NACIONAL; SECCIÓ 6A - DE LA PUBLICITAT DE LES CANDIDATURES; ARTICLE 8.8, PARÀGRAF 2 (SUPRESSIÓ DE LA 2A FRASE): 

2. En la fitxa tècnica cada candidat podrà introduir, en l'espai que es determini, una fotografia i un text amb les motivacions i mèrits que considera que l'avalen. 

RRI CAPÍTOL VIII - PROCEDIMENT ELECTORAL PER ESCOLLIR EL SECRETARIAT NACIONAL; SECCIÓ 6A - DE LA PUBLICITAT DE LES CANDIDATURES; ARTICLE 8.8, PARÀGRAF 3: 

3. Des de Secretaria s'enviarà un correu electrònic a tots els membres comunicant, com a mínim, el nom de tots els candidats i l'enllaç per accedir a les candidatures. Només estarà permesa la publicitat i/o campanya que s’estableix al Capítol VIII i podrà ser exclòs el candidat que ho incompleixi, si a criteri de la Junta Electoral, aquest incompliment fos de rellevància significativa.

JUSTIFICACIÓ
Els equips es poden considerar com un mecanisme generador de "blocs" i que elimina incentius per als votants per conèixer individualment els candidats.  


VOTACIÓ 25 -BLOC 4

TEMA: INTRODUIR UNA CAMPANYA ELECTORAL AMB GARANTIES D'IGUALTAT

TEXT ACTUAL
RRI; CAPÍTOL VIII - PROCEDIMENT ELECTORAL PER ESCOLLIR EL SECRETARIAT NACIONAL; SECCIÓ 6A - DE LA PUBLICITAT DE LES CANDIDATURES; ARTICLE 8.8, PARÀGRAF 3: 3.

Des de Secretaria s'enviarà un correu electrònic a tots els membres comunicant, com a mínim, el nom de tots els candidats, la seva pertinença o no a un equip i l'enllaç per accedir a les candidatures. Cap altra publicitat ni campanya no estarà permesa, i podrà ser exclòs el candidat i/o els membres de l'equip que ho incompleixin, si a criteri de la Junta Electoral aquest incompliment fos de rellevància significativa.

TEXT PROPOSAT

RRI, CAPÍTOL VIII - PROCEDIMENT ELECTORAL PER ESCOLLIR EL SECRETARIAT NACIONAL; SECCIÓ 6A - DE LA PUBLICITAT DE LES CANDIDATURES; ARTICLE 8.8, PARÀGRAF 3:

3. Des de Secretaria s'enviarà un correu electrònic a tots els membres comunicant, com a mínim, el nom de tots els candidats, la seva pertinença o no a un equip i l'enllaç per accedir a les candidatures. Per tal de millorar el coneixement dels candidats, aquests podran respondre públicament preguntes dels electors tant a través d'aquesta web o de manera presencial en un acte central de cada regió i/o en actes de les AT. En tots aquests actes presencials es convidarà a tots els candidats de representació territorial de la regió on es faci l'acte i/o a tots els candidats del bloc nacional, i seran gravats i els vídeos publicats a la web abans referida. Cap altra publicitat ni campanya no estarà permesa, i podrà ser exclòs el candidat i/o els membres de l'equip que ho incompleixin, si a criteri de la Junta Electoral aquest incompliment fos de rellevància significativa.

JUSTIFICACIÓ

Es considera una carència clau del procés actual d'elecció la manca de coneixement dels candidats per part dels electors. Aquesta proposta té com a objectiu millorar aquest aspecte sense comprometre la igualtat d'oportunitats, clau per a assegurar que l'elecció es fa per mèrits individuals i no per influència de grups organitzats.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada