dilluns, 27 de gener del 2020

L'ANC 2020. Trobada d'assemblees de base (3. Organització i funcionament de l'ANC i el SN. Resum i propostes)El darrer punt del document de la trobada d'assemblees de base (AB) de Calaf...

GRUP 3: FUNCIONS I COMPETÈNCIES DE LES AB I DEL SN

1.     COMENTARIS GENERALS

1. Existeix un desencant general a les AB amb el funcionament actual de l’ANC.
2. Es constata que l’assistència a les reunions locals i comarcals va disminuint cada any i que les AT van perdent força de convocatòria. Estan aïllades, sense informació del què fan altres AB arreu del territori.
3. Les decisions sempre van de dalt a baix, del SN a les AB, pervertint el propi esperit assembleari de l’associació. Si el que es vol es fomentar la participació, no s’està fent gens bé.
4. No hi ha unitat estratègica entre AB i SN. No es compta amb les AB, a l’hora de trametre el missatge de l’ANC. Cal recordar i recuperar el protagonisme de les AT 5. També passa en algunes reunions comarcals, depenent dels Secretaris que en formen part, que acaben ser purament informatives i on no s’estimula ni es proposa cap tipus de debat, ni tant sols els que ja s’està debatent al Secretariat Nacional.
6. Manca relació entre comarques i regions.
7. Les AB no tenen cap possibilitat de participar en la presa de decisions.
Les idees, aportacions, suggeriments de les AB no troben resposta per part del SN, o bé, si n’hi ha, arriba tard quan el motiu pel qual s’ha fet, ja no té cap sentit.
8. En aquest sentit, s’informa que actualment les vies de comunicació son dues: a) Enviar un correu a secretaria@assemblea.cat sense cap seguiment posterior del recorregut del comunicat
b) Informar als Secretaris de la regió que correspongui, sense saber si es tramet amb la visió i objectiu que les motiva.
9. Tampoc participen activament en Grups de treball, Projectes, etc.,
10. La informació sobre nous projectes, posicionaments, mobilitzacions, etc., arriba tard i malament. Normalment les AB se n’assabenten abans per la premsa
11. L’estructura de l’ANC s’ha fet molt gran, la màquina del SN s’ha burocratitzat, i per tant el funcionament és lent i a més poc transparent. Hi ha secretaris que treballen molt bé i d’altres que no.
12. L’SN està compost per 77 persones, que si treballessin totes, produiria molta feina i molts resultats. Quantes en treballen realment, potser un 50%?. Comprovant l’assistència als plens es detecta que de mitjana hi assisteixen uns 60 secretaris, i sembla com si en alguns casos la feina s’acabi amb aquesta assistència.
13. El web oficial no funciona correctament com a Agenda dels actes que es programen. 14. Finalment
a) Es denuncien trucades de Secretaris i membres del CP rebudes per algunes AT i fins hi tot socis a títol individual, amb l’objectiu de fer-los canviar d’opinió o de posicionament.
b) Algunes AT i alguns socis, se senten penalitzats pel fet d’organitzar trobades i reunions de forma autònoma, quan són perfectament legítimes.

2. COMENTARIS DELS SECRETARIS NACIONALS ASSISTENTS A LA TROBADA

Al grup de treball hi han assistit dos SN, en principi com a representants de les seves respectives AT. Malgrat això, en vàries de les seves intervencions han parlat com a Secretari tot i que se’ls ha recordat que no era aquest l'espai per fer-ho.
Dos dels seus comentaris són especialment greus, i confirmen a bastament aquest dirigisme del Secretariat Nacional sobre les AB, indicats en el punts 14 a) i b) de l’apartat anterior. Han afirmat:
- Que els secretaris de territori transmetran al SN les demandes de les AT's recollides només si ho veuen convenient.
- Que una de les funcions dels secretaris és influir en les decisions que les AT's puguin prendre, o bé fer-los canviar les que ja han pres, si així ho consideren.

3. PROPOSTES

Arran de tot l’exposat en els punts anteriors, s’han acordat les següents propostes:
1. Establir un protocol que garanteixi que la informació circuli entre les AB i el SN, en ambdós sentits, establint terminis de resposta.
2. Incloure dins de les funcions de la Comissió d’Accions al Territori (CAT), la funció d’altaveu de les AT, establint un sistema de reunions periòdiques amb representants de totes les regions/comarques els quals informaran a les AT del seu territori.
3. Un cop elegits els nous Secretaris Nacionals, hauran de signar un document de funcions i responsabilitats, que els comprometi en el seu compliment.
4. Crear la figura del Síndic de Greuges, promogut per les pròpies AB, que permeti la revocació dels SN que no compleixin les seves funcions i responsabilitats segons document del punt 3) anterior. Aquesta revocació ha de dependre només del territori que els ha votat, sense haver de passar per la Comissió deontològica.
5. Animar les AT perquè es preocupin i s’ocupin que la seva Comarca/Regió sigui realment activa, independentment dels SN que les representen si es considera que aquests no compleixen les funcions corresponents.
6. Animar les AB perquè facin més assemblees/reunions per promoure el debat intern. També que siguin les transmissores del missatge de l’ANC.
Això es potenciarà possibilitant que les Regions/Comarques/AB puguin utilitzar l’eina informàtica per fer consultes, votacions, etc., entre els seus socis. Es creu que la participació podria ser d’un 20% en aquestes consultes telemàtiques que sembla superior a l’assistència presencial.
7. Cal assegurar que hi hagi un traspàs d’informació entre Comarques /Regions, que es comparteixin objectius, idees i preocupacions a nivell nacional. En aquest sentit s’han de promoure trobades entre AB, siguin de la mateixa Regió o no, sense que se sentin penalitzades.
a) Organitzar més sovint trobades com la d’avui a Calaf.
b) Crear un grup de Telegram de coordinadors de Regions/Comarques per tal de compartir idees i propostes que després es faran arribar a les AB corresponents.
8. Fer arribar a les AB el calendari del Plens del Secretariat (dates i lloc) per tal que tinguin temps de preparar Propostes de Resolució quan escaigui.
9. Enviar l’ordre del dia dels Plens a les AB 15 dies abans de la seva celebració per tal que puguin fer arribar els seus comentaris i propostes d’esmenes.
10. Crear una Comissió que vetlli per l’acompliment del Full de Ruta aprovat cada any l’AGO. Si s’han d’introduir canvis substancials durant l’any, motivats per canvis imprevistos de la situació política, cal que es faci consulta als socis.
11. Professionalitzar les àrees d’Informàtica i Comunicació per posar-les al nivell que requereix la nostra associació.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada