dimecres, 18 de maig de 2016

Si el castellà fos oficial...(2)


Continuem amb el repàs del treball d'Eva Pons... 

En aquest article podrem veure què passaria en l’àmbit de la comunicació dels poders públics amb els ciutadans si el castellà fos oficial.

- Els documents administratius o actes de l’administració estatal adreçats al públic en general haurien d’estar redactats també  en castellà.

- L’expedició administrativa d’actes, certificats, declaracions i autoritzacions en la llengua oficial que demani el ciutadà. L'ús del castellà, dncs, es podria anar perpetuant en aquest punt.

- Les publicacions i comunicacions de les autoritats adreçades al públic en general haurie de ser redactades també en castellà.

- Els rètols, senyals de trànsit i cartells indicadors per al públic, hauran d'estar també en castellà.

- Les dues llengües oficials hauran de tenir la mateixa visibilitat (pel que fa a dimensions de lletra o del propi cartell) en rètols i comunicacions.

- Els anuncis orals dels organismes públics hauran de ser també en castellà.

- Es deterinarà la llengua del procediment administratiu segons quina sigui la llengua triada per la part o persona interessada. Si l’Estat és part en el procés, haurà d’utilitzar, obligatòriament, la llengua triada per l’altra part.

- Els procediments judicials es faran en la llengua oficial que triï la part demandada o acusat.

- Els avisos o notificacions dels tribunals a les parts en el procés o individus (no persones jurídiques) caldrà fer-los en la llengua que triï el destinatari. Si no és coneguda es farà en les dues llengües oficials.

- Tothom tindra dret a obtenir la sentència judicial també en castellà.

- Les autoritats tindran l'obligació de fer l'oferta activa dels serveis també en castellà.

- Tot el material imprès de l’Administració i pàgines d’acollida de llocs Internet haurà d'estar disponible també en castellà.

- En les capçaleres, els sobres, les carpetes, etiquetes o cobertes de fax dels organismes públics han d'estar redactats també en castellà.

- La denominació i inscripcions dels documents personals d’identitat haurà de ser també en castellà. 

I encara n'hi ha més...

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada