dimarts, 5 de desembre de 2017

Les lleis socials catalanes impugnades i suspeses per l'Estat espanyol (Per què vull sortir de l'Estat espanyol.- 6 Joan Guarch)


Us faig una llista de les Lleis socials (deixant apart les més estrictament polítiques) que han estat parcial o totalment impugnades i suspeses o ja retallades.

1. 4596/1999; president del govern espanyol; paràgraf primer de l’article 19.2 de la Llei 8/1988, de l’esport, en la redacció donada per la Llei 9/1999.

2. 1772/2001; president del govern espanyol; Llei 16/2000, de l’Impost sobre grans establiments comercials.

3.  2521-2002; president del govern espanyol; article 20.1, lletres a) i f), de la Llei 10/2001 d’arxius i documents de Catalunya.

4.  5762-2002; president del govern espanyol; article 12.4, incís segon i 38.2 de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.

5.  5851-2003; president del govern espanyol; articles 1.4.b, 23.1, 25 i la disposició final segona de la Llei 10/2003, de mutualitats de previsió social.

6.  3766-2006; més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular del Congrés; diversos preceptes de la Llei 22/2005, de la comunicació audiovisual de Catalunya.

7.   8112-2006; president del govern espanyol; diversos articles de la Llei 22/2005, de la comunicació audiovisual de Catalunya.

8.  8434-2006; més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular del Congrés; diversos preceptes de la Llei 7/2006, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

9.  8741-2009; més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular del Congrés; diversos preceptes de la Llei 12/2009, d’educació.

10. 1017-2010; president del govern espanyol; diversos preceptes de la Llei 5/2009, dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya.

11. 2502-2010; Defensor del Pueblo; diversos preceptes de la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges.

12. 6352-2010; Defensor del Pueblo; article 9, apartats 2, 4 i 5 de la Llei 10/2010, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

13. 7418-2010; Defensor del Pueblo; article 128.1 de la Llei 22/2010, del Codi de Consum de Catalunya.

14. 7454-2010; més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular del Congrés; diversos preceptes de la Llei 20/2010, de cinema de Catalunya.

15. 7611-2010; més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular del Congrés; diversos preceptes de la Llei 22/2010, del Codi de Consum de Catalunya.

16. 7722-2010; més de cinquanta senadors del Grup Parlamentari Popular del Senat; article 1 de la Llei 28/2010, de modificació de l’article 6 del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat per Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril.

17. 4460-2011; president del govern espanyol; articles 2.3, 5.4, 5.7 i 6.5 de la Llei 35/2010, de l’occità, aranès a l’Aran.

18. La Llei sobre impostos als bancs.

19. La Llei per afrontar la pobresa energètica (diversos articles)

20. La Llei sobre igualtat home dona

21. La Llei d’impostos als pisos buits

22. La Llei contra l’ús del Fracking

23. Impost de bens de luxe

24. Suspesa la reforma del Codi Civil de Catalunya  

25. Anul·lació de l’impost català sobre prestació accés a internet  
         
26. Suspesa la Llei sobre els actius no productius    
                         
     27. Suspesa la Llei de voluntats digitals      

     28. Suspesa la liberalització de les rebaixes en la Llei del Comerç 

     29. Suspesa la Llei del Canvi Climàtic                                         

     30. Llei de l’Agència de protecció social

També cal fer constar aquelles Lleis espanyoles impugnades pel Parlament Català perquè defensen visions molt diferents a la catalana o bé perquè envaeixen competències fixades a l’Estatut Català com són:

Regulació de les centrals nuclears

Llei de Protecció ciutadana

Llei Ferroviària

Després d’aquesta llarga llista d’impugnacions que suspenen innombrables mesures de tipus social que es legislen a Catalunya, només cal que ens tornem a preguntar...

Algú vol romandre dins les estructures d’un estat feixista, corrupte i retrògrad com aquest?

La meva resposta és clara, jo NO! 

Per això crec que, com a país, cal que sortim de l’Estat Espanyol

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada