dimecres, 18 de març de 2020

A tots els socis i sòcies de l'ANC. Ho tenim a les mans. (Esmenes 64 i 66 del Full de ruta)En vermell les meves observacions i comentaris

Esmena 64 del Full de ruta. Votaré a favor d'aquesta esmena perquè es modifiqui el text de la ponència. 

Text ponència (...) electorals. 

Text esmena 
(...) electorals. Per tant, no han d’exercir càrrecs representatius persones que manifestin públicament opcions partidistes contràries a posicionaments de l’Assemblea. I en cas que ho fessin posteriorment a accedir al càrrec, per tal de preservar la transversalitat de l’entitat, hauran de deixar el càrrec que ocupen. 

Justificació esmena 
Cal deixar clar que les persones que formen part del Secretariat Nacional i prenen partit públicament i notòriament a favor d’un partit polític amb opcions contràries als posicionaments de l’Assemblea, no poden representar el principi fundacional de transversalitat de l’Assemblea i no haurien de poder ser membres del Secretariat Nacional. Se’ls hauria d’aplicar el règim sancionador com a molt greu i han de ser amonestades públicament per l’entitat i obligades a deixar el càrrec de Secretària o Secretari Nacional. Aquest punt potser s’hauria de desplegar als estatuts. Article Art 22.3.d.

Justificació ponència 
Als Estatuts ja consta que si una persona ocupa un càrrec representatiu a l’entitat no pot tenir cap càrrec polític. Durant aquests anys hem pogut comprovar, malauradament, que amb això no és suficient. En cas que es vulgui demanar que les persones que ocupen càrrecs representatius de l’Assemblea no puguin manifestar públicament opcions partidistes, deixant de banda que això podria vulnerar la seva llibertat d’expressió, Totalment fora de lloc que es justifiqui emparant-se en la llibertat d'expressió. Un membre del secretariat Nacional de l'ANC no pot, de cap manera, manifestar públicament opcions que només responen a un partidisme polític. s’hauria d’incorporar primer als Estatuts i al RRI. Al Full de Ruta no hi ha d’aparèixer un afer que és estrictament reglamentari. Doncs, si s'aprova aquesta esmena, caldrà corregir els Estatuts i el RRI. No hi veig el problema.

Esmena 66. Votaré a favor d'aquesta esmena perquè es modifiqui el text de la ponència. 

Text ponència 
(...) Secretariat Nacional han d’estar al costat de les Assemblees de Base i treballar-hi conjuntament per crear un ambient de confiança i fer que se sentin tan a prop com sigui possible de la Seu Nacional. Durant molt temps (...) 

Text esmena 
(...) Secretariat Nacional han d’estar al costat de les Assemblees de Base traslladant les opinions que aquestes aportin sobre les decisions que s’hagin de prendre en els plens del Secretariat Nacional, fent-los arribar prèviament els punts de l’ordre del dia amb suficient antelació, perquè aquestes els puguin debatre, si ho creuen convenient, i puguin traslladar les decisions preses als seus secretaris. Els secretaris hauran de recollir dites opinions i defensar en el ple del secretariat les decisions de les Assemblees. Durant molt temps (...)

Justificació esmena 
L’única manera que els socis de l’Assemblea s’impliquin en la definició i el desplegament de les campanyes, per fer-les més efectives i aconseguir tornar a potenciar l’Assemblea perquè torni a liderar el camí cap a la independència, és no escatimant esforços per afavorir la participació dels socis que ho desitgin en la presa de les decisions. Quan les decisions venen imposades s’afavoreix la no participació i l’autoexclusió de l’entitat. 

Justificació ponència 
El que exposa el text de les esmenes ja és previst que es faci i no hi ha res que impedeixi portar-ho a terme. Altra cosa és si es compleix o no. I en molts llocs es compleix. No cal especificar-ho en el Full de Ruta només perquè determinats secretaris nacionals o coordinadors territorials no fan bé la seva feina. Doncs, SÍ, CAL ESPECIFICAR-HO... És la manera que els que no ho fan ho facin. 

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada